Конзервативни покрет НАШИ обавештава јавност да је на правни тим покрета израдио  Предлог закона о забрани геј прајд пропаганде на територији Републике Србије.

Овај закон дефинише општу забрану било ког вида или облика геј прајд пропаганде на територији Републике Србије, забрану свих геј прајд обележја укључујући и заставу дугиних боја, посебно штити малолетнике, односно, децу од геј прајд пропаганде и забрањује називање јавног изражавања моралних и верских начела хомофобијом.

Закон штити уставно право на јавни морал и сексуалност као приватну ствар, установљава Повереника за заштиту друштва од геј прајд пропаганде, установљава 16 нових кривичних дела и 2 кривична прекршаја, уређује право слободе медија у заштити друштва од геј прајд пропаганде штитећи њихов интегритет и слободу, штити право српског говора и језика у односу на пропагандни еуфемизам “геј”, спречава манипулацију људским правима и статусом оних који се исповедају као сексуално специфични у сврху геј прајд пропаганде и забрањује увреду било кога речју “хомофоб”, као и узнемиравање других испољавањем хомосексуалних склоности као неморалног и друштвено неприхватљивог акта .

“Закон о забрани геј прајд пропаганде има недвосмислено и чврсто утемељење у Уставу и суштински је потребан за очување нормалног друштва, а уверен сам да ће држава схватити да мора да поштује Устав, али и да никоме ко има и воли своју децу и породицу на првом месту, неће пасти на памет да се противи доношењу овог закона нити да ће успети у томе. Овај закон је неопходан за развој слободног и моралног друштва, не угрожава било кога, а пружа ефикасну заштиту од монструозне и противуставне геј прајд пропаганде и константног политичког насиља које се спроводи над грађанима и српским народом.” – рекао је Иван Ивановић, председник  КП НАШИ, у обраћању новинарима на конференцији у Прес центру УНС-а.

Ивановић је најавио велику акцију “Тражи се нормалан посланик!” којом ће се КП НАШИ обратити политичким странкама и народним посланицима са отвореним јавним позивом да искористе своје право и овај Предлог закона подхитно предложе за усвајање у Народној скупштини Републике Србије.

 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА ПДФ:

ZAKONGEJPRAJDPROPAGANDA-KONZERVATIVNI POKRET NASI

 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ГЕЈ ПРАЈД ПРОПАГАНДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона
Члан 1
Овим законом уређује се општа забрана геј прајд пропаганде, облици и случајеви геј
прајд пропаганде, прекршаји и кривична дела геј прајд пропаганде.
Овим законом установљава се Повереник за заштиту друштва од геј прајд пропаганде
(у даљем тексту: Повереник), као самосталан државни орган, независан у обављању
послова утврђених овим законом.
Појмови
Члан 2
У овом закону:
1) израз „геј“ је реч енглеског језика (eng. – „gay“) и у буквалном преводу значи „весео,
весела особа“, али овај закон посматра израз као еуфемизам којим се називају
хомосексуалне особе, а преведено на наш језик и говор, еуфемизам „геј“ замењује
српску реч „педер“, односно, српски архаични израз „мужеложник“, односно, стручни
научни израз „хомосексуалац“
2) израз „геј прајд“ је страни појам који у преводу са енглеског на српски језик значи
„педерски понос“, односно, „мужеложнички, хомосексуални понос“, а означава
глобални друштвени покрет који је најпознатији по прављењу неморалних јавних
манифестација, изразито богохулног и антихришћанског карактера, под називима „геј
прајд“, „геј парада“ и сличним називима кроз варијације са изразима „геј“, „парада“ и
„прајд“
3) израз „геј прајд пропаганда“, односно, „геј пропаганда“ означава свако јавно
друштвено деловање које промовише светске „геј прајд“ покрете, циљеве и идеологију,
које се реализује по узору на светске „геј прајд“ покрете, којима се јавно делује под „геј
прајд“ обележјима и заставом „дугиних боја“ и којима се јавно промовише јавно
испољавање хомосексуализма као позитивна вредност кршећи законску одредбу (Закон
о забрани дискриминације Члан 21.) о томе да је сексуална оријентација приватна ствар
и кршећи уставно право на јавни морал;
4) израз „хомофобија“ је савремена кованица и често је схваћена као стручни научни
израз којим се описује „неоснован страх“ од хомосексуализма и људи хомосексуалних
склоности, те мржња према истима, а користи се најчешће у сврху манипулације
јавношћу и у сврху промоције „геј прајд“ покрета, јер се истим изразом напада људско
и верско право на негативан однос према јавном испољавању хомосексуалности као
неморалном чину
5) израз „педер“ је српска реч која означава мушку особу која има истополне сексуалне
односе и синоним је за архаични српски израз мужеложник, односно, стручни
медицински и научни израз „хомосексуалац“, тј. еуфемизам „геј“
6) израз „лезбејка“ је српска реч која означава женску особу која има истополне
сексуалне односе;
7) израз „педер“ није говор мржње, него једина општеприхваћена српска реч и термин
српског језика којим се означава мушка особа која има истополне односе; често је у
јавности ова реч погрешно интерпретирана као погрдан назив, а заправо је српска
традиционална реч и синоним за изразе „мужеложник, хомосексуалац“;
8) изрази „дискриминација“ и „дискриминаторско поступање“ означавају свако
неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање
(искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и
на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен
начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној
припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу,
родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским
особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу,
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у
даљем тексту: лична својства);
9) изрази „лице“ и „свако“ означавају оног ко борави на територији Републике Србије
или на територији под њеном јурисдикцијом, без обзира на то да ли је држављанин
Републике Србије, неке друге државе или је лице без држављанства, као и правно лице
које је регистровано, односно обавља делатност на територији Републике Србије;
10) израз „грађанин“ означава лице које је држављанин Републике Србије;
11) израз „орган јавне власти“ означава државни орган, орган аутономне покрајине,
орган јединице локалне самоуправе, јавно предузеће, установу, јавну агенцију и другу
организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и правно лице које
оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, Република, аутономна
покрајина или локална самоуправа;
12) изрази „геј“ и „геј прајд“ се овим законом у смислу објашњења геј прајд пропаганде
третирају као исти појмови и пропагандни еуфемизми;
13) израз „еуфемизам“ (грч. euphemos = добар говор; eu = добар, pheme = говор) је
стилска фигура којом се неки израз замењује другим, али у блажем облику, због
бонтона, друштвених, религиозних, политичких, пропагандних и других разлога;
14) скраћеница ЛГБТ је страни израз, варијација израза „геј“ и означава популацију
хомосексуалне, бисексуалне и трансексуалне оријентације;
15) сви изрази који се користе у овом закону у мушком роду обухватају исте појмове у
женском роду.
Заштићена права и лица
Члан 3
Свако има право да га надлежни судови и други органи јавне власти Републике Србије
ефикасно штите од свих облика геј прајд пропаганде.
Забрањено је вршење права утврђених овим законом противно циљу у коме су призната
или са намером да се ускрате, повреде или ограниче права и слободе других, сем на
нивоу уставом гарантоване заштите јавног морала, слободе мисли, савести и
вероисповести, безбедности и здравља.
Права утврђена овим законом као основно полазиште имају очување јавног морала,
права на морално окружење за васпитање деце и породичан живот, права мисли,
савести и вероисповести сваког човека, те је сваки надлежни орган јавне власти дужан
да их тако третира и разуме.
Страна лица имају право да буду заштићена овим законом, као што су и дужна да
поштују и не крше одредбе овог закона.
Право на српски говор и језик у односу на пропагандне геј еуфемизме, геј прајд
покрет и хомосексуализам
Члан 4
Забрањено је спречавати било кога да, или дискриминисати особу која у јавном говору
или наступу, користи традиционалну најраспрострањенију српску реч за особу
хомосексуалних склоности – „педер“.
Срби имају апсолутно право да говоре својим језиком слободно у својој држави матици
и нико их не сме присиљавати да мењају свој језик и говор или моралне обичаје.
Члан 5
Свако проглашавање, описивање или третирање српске речи „педер“ за говор мржње
или за дискриминаторско понашање је кажњиво и лице које изврши такву радњу
подлеже законској одговорности.
Израз „геј“ је страни еуфемизам пропагандног карактера и својеврсни енглески сленг
(улични) израз, израз „хомосексуалац“ је стручни назив, а израз „педер“ је
традиционална легитимна реч, појам и израз српског говора и језика и сваки надлежни
јавни орган је дужан да набројане појмове овако разуме и третира.
Члан 6
Коришћење израза „геј“ и „прајд“ и свих њихових варијација као наслова одређене
публикације, материјала или објаве у сврху описа феномена хомосексуализма или
описа правног третмана истог на територији Републике Србије је допуштено само у
званичним државним документима и едукативним публикацијама државних
образовних институција уз писмено одобрење Повереника.
Јавно коришћење израза „геј“ и „прајд“ и свих варијација ових израза као наслова
одређене публикације, материјала или објаве уместо „педер“, „лезбејка“, „мужеложник“
и „хомосексуалац, хомосексуалност, хомосексуализам“ и других језичких и
граматичких варијација наведених израза је забрањено.
Сваки орган јавне власти је обавезан да израз „геј“ третира као пропагандни еуфемизам
којим се врши геј прајд пропаганда и којим се ствара лажна улепшана пропагандна
слика о хомосексуалности, геј прајд покрету и промотерима геј прајд идеологије и
којим се врши пропаганда сексуалности као идеологије.
Начело права на посебну заштиту од антихришћанског и неморалног карактера
геј прајд пропаганде
Члан 7
Сваки Србин и сваки грађанин Републике Србије има право да буде посебно заштићен
од антихришћанског и неморалног карактера геј прајд пропаганде која подразумева
слободу државних органа да уводи посебне и ванредне мере заштите друштва од геј
прајд пропаганде.
Право медијске слободе у заштити друштва од геј прајд пропаганде
Члан 8
Медије и јавна гласила нико не сме присилити, подстрекавати или уценити да у
насловима својих објава, емисија и публикација користе пропагандни еуфемизам „геј“
или „прајд“ и друге варијације истих израза у смислу описа хомосексуализма, заштите
друштва од геј прајд пропаганде и питања везаних за исте.
Медији и јавна гласила имају слободу да преносе званична саопштења државних
институција о геј прајд пропаганди и хомосексуалности, у пуном облику или у
деловима, без мењања садржаја или извлачења делова истих из контекста или мењања
наслова.
Медији, јавна гласила и интернет издања имају слободу објављивања текстова,
садржаја, публикација, емисија, објава, материјала и информација свих врста о
хомосексуалности, односно, о хомосексуализму и хомосексуалцима, као и о заштити
друштва од геј прајд пропаганде, али једино и само оних који су одобрени од стране
Повереника, а при томе су написани и израђени од стручних лица и објављени од
стране институција, организација или појединаца који су за исто добили дозволу од
Повереника и на начин који та дозвола подразумева.
Свака друга употреба пропагандних еуфемизама „геј“ или „прајд“ и свих њихових
варијација од стране медија и јавних гласила као наслова својих објава, материјала,
прилога, емисија и публикација у контексту објављивања садржаја везаних за тему
хомосексуализма и заштите друштва од геј прајд пропаганде може у изванредним
случајевима бити допуштена уз писмено одобрење Повереника.
II ОПШТА ЗАБРАНА И ОБЛИЦИ ГЕЈ ПРАЈД ПРОПАГАНДЕ
Општа забрана геј прајд пропаганде
Члан 9
Забрањен је сваки вид и облик, посредне или непосредне, јавне или тајне, отворене или
прикривене, геј прајд пропаганде, односно, геј пропаганде на територији Републике
Србије.
Члан 10
Забрањено је било кога називати хомофобом због његовог изражавања моралног
понашања и моралних начела који садрже негативан однос према хомосексуалности
или геј прајд покрету.
Забрањено је традиционални хришћански морал, морал уопште и морално понашање,
који садрже негативан став према хомосексуалности, геј прајд покрету и геј прајд
пропаганди називати хомофобијом.
Забрана симбола и заставе дугиних боја и других обележја и слогана везаних за геј
прајд покрет
Члан 11
Забрањен је било који вид јавног истицања, приказа или промовисања симбола или
заставе дугиних боја, односно, других обележја везаних за геј прајд идеологије и геј
прајд покрета.
Забрањено је изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче геј прајд
пропаганда, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима
доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други
начин.
Повереник има дужност и обавезу да савесно и одговорно направи збирку
препознатљивих и популарних симбола, знакова, термина, обележја, застава и слогана
везаних за геј прајд пропаганду и геј прајд покрет ради ефикаснијег и лакшег
спровођења законских одредби.
Ова збирка мора садржати текстуалне описе и графичке приказе свих забрањених
обележја, мора бити урађена и у штампаној форми за надлежне државне органе и у
електронској форми доступној за ширу јавност и мора носити званични назив „Збирка
забрањених обележја у сврху заштите од геј прајд пропаганде Републике Србије“.
„Збирка забрањених обележја у сврху заштите од геј прајд пропаганде Републике
Србије“ мора бити доступна јавности електронским путем на сајту министарства
надлежног за људска и мањинска права.
Облици геј прајд пропаганде
Члан 12
Облици геј прајд пропаганде су непосредна и посредна геј пропаганда, удруживање
ради вршења геј прајд пропаганде, геј прајд узнемиравање и понижавање, геј прајд
пропаганда малолетним лицима, политичка геј прајд пропаганда, геј прајд пропаганда
културном баштином, богохулна геј пропаганда, медијска геј прајд пропаганда,
интернет геј прајд пропаганда, прикривена геј прајд пропаганда, геј прајд пропаганда
идејом хомофобије.
Непосредна и посредна геј прајд пропаганда
Члан 13
Забрањен је сваки вид и облик, непосредне или посредне, односно, отворене јавне или
прикривене тајне, геј прајд пропаганде на територији Републике Србије.
Непосредна, отворена или јавна геј прајд пропаганда подразумева оснивање
невладиних организација, догађаја зарад промовисања геј прајд идеологије или сличан
други вид отворене јавне геј прајд пропаганде у јавности.
Посредна, прикривена или тајна геј прајд пропаганда подразумева свако деловање
којим се промовише геј прајд идеологија на индиректан начин, прикривено под другом
темом или наизглед легитимно деловање које се врши уз коришћење препознатљивих
симбола геј прајд покрета, а на првом месту заставе дугиних боја, слогана који
укључују речи „геј“, „лезбејка“, „прајд“, „лгбт“, „понос“ или „парада“, као и других
термина и симбола дефинисаних од стране Повереника у документу „Збирка
забрањених обележја у сврху заштите од геј прајд пропаганде Републике Србије“ као
изрази који отворено промовишу вредности и идеје „геј прајд“ покрета или видно
асоцирају на исте.
Удруживање ради вршења геј прајд пропаганде
Члан 14
Забрањено је удруживање ради вршења геј прајд пропаганде, односно деловање
организација или група које је усмерено на спровођење, припрему или планирање геј
прајд пропаганде на територији Републике Србије.
Узнемиравање и понижавајуће поступање
Члан 15
Забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља
повреду достојанства лица или групе лица због њиховог израженог и декларисаног
моралног или верског уверења о хомосексуализму, геј прајд идеологији, геј прајд
покрету и геј прајд идејама као негативним.
Ова одредба посебно важи за хришћанска, исламска и јеврејска верска уверења као
највећих верских заједница у Републици Србији и нико не сме спречавати слободно
изражавање вере, моралних начела и верских уверења по питању хомосексуализма,
секса и сексуалности уопште.
Геј прајд пропаганда малолетним лицима
Члан 16
Забрањен је сваки вид геј прајд пропаганде малолетним лицима.
Забрањено је на било који начин излагати малолетнике информацијама и садржајима
било које врсте о геј прајд покрету, њиховим идејама и идеологији, као и о
хомосексуализму уопште.
Посебно је забрањено ширити геј прајд пропаганду у вртићима, односно,
предшколским образовним установама, основним и средњим школама.
Политичка геј прајд пропаганда
Члан 17
Забрањен је сваки вид политичког деловања у сврху геј прајд пропаганде и учествовање
политичких странака у геј прајд пропаганди.
Геј прајд пропаганда културном баштином
Члан 18
Коришћење културне баштине, културних споменика, историјских културних
личности, њихових дела, имена и презимена, културних обележја, простора и
манифестација у сврху геј прајд пропаганде је строго забрањено.
Богохулна геј прајд пропаганда
Члан 19
Забрањено је богохуљење сваке врсте, као и деловање које би било могло директно или
индиректно схваћено као богохуљење, у сврху геј прајд пропаганде.
Медијска геј прајд пропаганда
Члан 20
Забрањено је планирати, припремати, подстрекавати или вршити геј прајд пропаганду
кроз медије и јавна гласила.
Интернет геј прајд пропаганда
Члан 21
Забрањено је вршити геј прајд пропаганду путем интернета и електронских друштвених
мрежа међу грађанима Републике Србије и на територији Републике Србије.
Прикривена геј прајд пропаганда
Члан 22
Забрањено је прикривено и на подмукао начин под другом темом и називима, у смислу
објављивања публикација, дистрибуције информација и јавних наступа, ширити
информације о геј прајд покрету и идеологији и вршити геј прајд пропаганду.
Геј прајд пропаганда идејом хомофобије
Члан 23
Забрањено је било кога називати хомофобом због његовог изражавања традиционалног
морала и моралног понашања које садржи негативан однос према хомосексуализму или
геј прајд покрету, као и називати хомофобијом традиционални морал и морално
понашање које садржи негативан однос према хомосексуализму или геј прајд покрету.
Члан 24
Нико не сме никога присилити, подстрекавати или уцењивати да се исповеди као
хомофоб или своје деловање окарактерише хомофобичним.
Члан 25
Забрањено је ширење идеје о хомофобији као о „неоснованом страху или мржњи“ од
или према хомосексуалцима, хомосексуализму, хомосексуалности и геј прајд покрету.
Тешки облици геј прајд пропаганде
Члан 26
Тешки облици геј прајд пропаганде су:
1. геј прајд пропаганда или промовисање исте од стране органа јавне власти и у
поступцима пред органима јавне власти;
2. геј прајд пропаганда путем јавних гласила и медија свих врста;
3. уличне манифестације или други јавни догађаји геј прајд пропаганде;
4. штампање, израда, исписивање на јавним површинама, јавно истицање, ширење и
дистрибуција штампаних, текстуалних, графичких, аудио, видео, мултимедијалних,
интерактивних и свих других материјала и садржаја геј прајд пропаганде;
5. геј прајд пропаганда која је извршена више пута (поновљена геј прајд пропаганда)
или која се чини у дужем временском периоду (продужена геј прајд пропаганда);
6. геј прајд пропаганда која доводи до тешких последица по угрожавање јавног морала,
здравља, безбедности или угрожавања права на изражавање верских уверења и обичаја,
лица или групе лица;
7. геј прајд пропаганда малолетним лицима;
8. геј прајд пропаганда у верским објектима или институцијама;
9. свака злоупотреба верских симбола, верских обележја, верских споменика, верских
празника или имовине верских заједница у сврху геј прајд пропаганде;
10. свака злоупотреба државних симбола, националних обележја, споменика и
празника, као и историјско-културних обележја, споменика и празника у сврху геј прајд
пропаганде;
11. свака злоупотреба нечијег лика, имена, презимена у сврху геј прајд пропаганде;
12. свака злоупотреба историјских личности, њихових дела, ликова, имена и презимена,
српског народа и других народа који живе у Републици Србији у сврху геј прајд
пропаганде;
Домаће и стране владине, невладине организације и покрети
Члан 27
Забрањено је оснивање или деловање домаћих или страних невладиних или владиних
организација које у свом званичном програму имају дефинисан било који вид или
облик геј прајд пропаганде или својим јавним деловањем подржавају, подстрекавају
или врше геј прајд пропаганду.
Финансирање невладиних и владиних организација, које се баве питањима
хомосексуализма, из иностранства и од стране иностраних субјеката који делују на
територији Републике Србије је строго забрањено.
Свака страна невладина или владина организација мора имати званично оверену изјаву
коју ће уз додатну оверу амбасадора земље из које долази или потиче предати
Поверенику, а којом потврђује да се ни на који начин неће бавити геј прајд
пропагандом на територији Републике Србије, у најхитнијем могућем року, најдуже 30
дана, од дана ступања овог закона на снагу или од дана почетка деловања на територији
Републике Србије.
У случају неподношења ове оверене изјаве Поверенику у датом року, Повереник је
дужан да пријави исти субјект републичком јавном тужилаштву као противуставне и
незаконите организације у циљу законских санкција одмах по утврђивању чињенице о
овом кривичном делу.
III ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ДРУШТВА ОД ГЕЈ ПРАЈД ПРОПАГАНДЕ
Поступак избора Повереника
Члан 28
Повереника бира Народна скупштина већином гласова свих народних посланика, на
предлог одбора надлежног за уставна питања (у даљем тексту: Одбор).
Предлог за избор Повереника утврђује се већином гласова од укупног броја чланова
Одбора.
Свака посланичка група у Народној скупштини има право да Одбору предложи
кандидата за Повереника.
За Повереника може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава
следеће услове:
1. да је дипломирани правник;
2. да има најмање десет година искуства на правним пословима у области заштите
људских права;
3. да поседује високе моралне и стручне квалитете;
4. да има писмени благослов највишег ауторитета верске заједнице којој припада;
5. потврду надлежних органа да никада није осуђиван;
6. да је држављанин Републике Србије најмање двадесет година;
Повереник не може обављати другу јавну или политичку функцију, нити
професионалну делатност, у складу са законом..
Повереник не може бити особа која се исповеда као атеиста, јер не може у потпуности
разумети природу напада геј прајд пропаганде, тежину богохулне природе геј прајд
пропаганде и увреду верских осећања, те аутоматски не може ефикасно деловати на
датој функцији.
Мандат
Члан 29
Повереник се бира на време од пет година.
Исто лице може бити бирано за Повереника највише два пута.
Исто лице може добити право на још два додатна мандата, уколико се у свом деловању
покаже као изванредно моралан и одговоран човек и пружи велики допринос у заштити
друштва од геј прајд пропаганде, а додатна два мандата добија на сопствени лични
захтев упућен Одбору о којем гласа Народна скупштина Републике Србије и уз
обавезан обновљени додатни писмени благослов највишег ауторитета верске заједнице
којој припада.
Престанак мандата
Члан 30
Поверенику функција престаје: истеком мандата; подношењем оставке у писменом
облику Народној скупштини; испуњењем услова за пензију, у складу са законом;
разрешењем и смрћу.
Одлуку о разрешењу Повереника доноси Народна скупштина.
Повереник се разрешава дужности:
1. због нестручног и несавесног рада;
2. ако правноснажном одлуком буде осуђен за кривично дело на казну затвора која га
чини недостојним или неподобним за обављање ове функције;
3. губитком држављанства;
4. ако обавља другу јавну функцију или професионалну делатност, ако обавља другу
дужност или посао који би могао утицати на његову самосталност и независност, ако
постане члан неке политичке странке или јавно иступа као симпатизер неке политичке
странке или ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса
при вршењу јавних функција.
Поступак за разрешење Повереника покреће се на иницијативу једне трећине народних
посланика.
Одбор утврђује да ли постоје разлози за разрешење и о томе обавештава Народну
скупштину.
Одбор обавештава Народну скупштину и о захтеву Повереника да му престане
дужност, као и о испуњењу услова за престанак дужности због испуњења услова за
пензију, у складу са законом.
Народна скупштина доноси одлуку о разрешењу Повереника већином гласова свих
народних посланика.
Народна скупштина у року од три месеца од престанка мандата Повереника бира новог
Повереника.
Положај Повереника
Члан 31
Повереник има право на плату једнаку плати судије Врховног касационог суда, као и
право на накнаду трошкова насталих у вези са вршењем своје функције.
Повереник ужива имунитет који уживају народни посланици у Народној скупштини.
Стручна служба Повереника
Члан 32
Повереник има стручну службу која му помаже у вршењу његових надлежности.
Повереник доноси акт, на који сагласност даје Народна скупштина, којим уређује
организацију и рад своје стручне службе.
Повереник има три помоћника.
Стручна служба има више запослених.
Повереник је дужан најмање једном током треће године свог мандата да одржи
заједнички састанак са званичним представницима три највеће верске заједнице у
Србији и јавности да саопшти да је примио к знању препоруке истих о развоју
деловања на пољу заштите друштва од геј прајд пропаганде, а има право и на
успостављање активније сарадње са представницима верских заједница у случају
потребе или личне процене о неопходности исте.
Помоћник Повереника руководи заокруженом облашћу рада, у складу са актом о
организацији и систематизацији послова.
Помоћнике Повереника распоређује Повереник.
Повереник самостално одлучује, у складу са законом, о пријему лица у радни однос у
стручну службу, руковођен потребом професионалног и делотворног вршења своје
надлежности.
На запослене у стручној служби Повереника сходно се примењују прописи о радним
односима у државним органима.
Финансијска средства за рад Повереника, његових помоћника и његове стручне службе
обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Повереника.
Седиште Повереника је у Београду.
Надлежност Повереника
Члан 33
Повереник:
1. прима и разматра притужбе због повреда одредаба овог закона и даје мишљења и
препоруке у конкретним случајевима и изриче мере;
2. подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности покретања
судског или другог поступка заштите, односно препоручује поступак мирења;
3. подноси прекршајне и кривичне пријаве због повреде права из овог закона;
5. подноси годишњи и посебан извештај Народној скупштини о стању у области
заштите друштва од геј прајд пропаганде;
6. упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве геј прајд пропаганде;
7. прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа
ради спровођења и унапређивања заштите друштва од геј прајд пропаганде и даје
мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране геј прајд
пропаганде;
8. успоставља и одржава сарадњу са органима надлежним за ствари и активности у
областима које се тичу заштите друштва од геј прајд пропаганде, као и са
институцијама верских заједница у Србији;
9. препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за заштиту од геј прајд
пропаганде;
10. израђује збирку препознатљивих симбола, знакова, термина, обележја, застава и
слогана везаних за геј прајд пропаганду и геј прајд покрет ради лакшег и ефаснијег
спровођења закона;
11. процењује стручне квалитете, намеру и сврху, те даје дозволу институцијама,
организацијама и појединцима да објављују и израђују текстове, садржаје, публикације,
емисије, објаве, материјале и информације свих врста о хомосексуалности, односно, о
хомосексуализму и хомосексуалцима, као и о заштити друштва од геј прајд пропаганде,
уз јасно дефинисан начин на који одређена ствар може бити објављена, колико дуго,
како и где и колико пута.
Пословник о раду
Члан 34
Повереник доноси пословник о раду којим се уређује начин његовог рада и поступања.
IV НАДЗОР
Надзор над спровођењем закона
Члан 35
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство надлежно за људска и
мањинска права.
Годишњи извештај Повереника
Члан 36
Повереник подноси Народној скупштини годишњи извештај о стању у области заштите
друштва од геј прајд пропаганде, који садржи оцену рада органа јавне власти,
пружалаца услуга и других лица, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање.
Извештај може да садржи и наводе о спровођењу закона и других прописа, односно о
потреби доношења или измене прописа ради спровођења и унапређивања заштите од
геј прајд пропаганде.
Извештај садржи сажетак који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Посебан извештај
Ако постоје нарочито важни разлози, Повереник може, по сопственој иницијативи или
на захтев Народне скупштине, поднети посебан извештај Народној скупштини.
Посебан извештај садржи сажетак који се објављује у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕКРШАЈИ
Члан 37
Ко другога назове хомофобом због његовог изражавања моралних или верских начела
који садрже негативан однос према хомосексуалности или геј прајд покрету или га
назове хомофобом због његовог моралног или верског понашања које садржи
негативан однос према хомосексуалности или геј прајд покрету, казниће се новчаном
казном најмање 50.000 динара или казном затвора најмање 15 дана.
Члан 38
Ко преваром другу особу или против њене воље изложи геј прајд пропаганди или је
доведе у заблуду и на тај начин увреди геј прајд пропагандом, казниће се новчаном
казном од 50.000 до 80.000 динара или казном затвора до 30 дана.
Ко учини овај прекршај, тако што превари или у заблуду доведе целу групу људи,
казниће се новчаном казном најмање 95.000 динара или казном затвора до 40 дана.
Ко учини овај прекршај, тако што превари или у заблуду доведе више од педесет људи,
казниће се казном затвора најмање годину дана.
КРИВИЧНА ДЕЛА
Члан 39
Ко другоме брани или га спречава да у јавности, у јавном наступу или путем медија у
своме говору користи израз „педер“ или „лезбејка“ у циљу описа особе хомосексуалних
склоности, биће кажњен новчаном казном од 100.000 динара или казном затвора
најмање 30 дана.
Члан 40
Ко другога подстрекава или приморава да у јавности, у јавном наступу или путем
медија у своме говору користи израз „геј“ или „прајд“ у опису особе хомосексуалних
склоности или у опису хомосексуализма, казниће се новчаном казном од 150.000
динара или казном затвора најмање 30 дана.
Члан 41
Ко другога омаловажава, исмејава, понижава или вређа због тога што у јавности, у свом
јавном наступу или путем медија у своме говору користи израз „педер“ или „лезбејка“
при опису особе хомосексуалних склоности, биће кажњен новчаном казном од 200.000
динара или казном затвора најмање 45 дана.
Члан 42
Свако ко чини неку од радњи попут штампања, израђивања, исписивања, лепљења,
дизајнирања, објављивања, стављања у промет или вршења дистрибуције публикација
или материјала или објава или емисија или графичких садржаја или натписа или аудио
садржаја или видео садржаја или интерактивних садржаја или мултимедијалних
садржаја који су намењени у сврху геј прајд пропаганде или сами по себи јесу геј прајд
пропаганда, казниће се казном затвора најмање три године.
Члан 43
Медиј или јавно гласило које у наслову своје или туђе публикације, емисије, рекламе,
материјала или објаве било које врсте користи еуфемизам и израз „геј“ или „геј прајд“
супротно прописаним одредбама овог закона или супротно званичним упутствима
Повереника, казниће се новчаном казном од пет милиона динара.
Свако ко учини ово дело у контиунитету или више пута, казниће се казном затвора
најмање три године.
Члан 44
Свако ко подстиче злоупотребу медијске слободе у информисању о геј прајд
пропаганди и хомосексуализму, тако што одговорне у одређеном медију или јавном
гласилу присиљава, подстрекава, подмићује или уцењује да нарушава прописане
законске одредбе о коришћењу еуфемизма и израза „геј“ или „геј прајд“, казниће се
казном затвора најмање годину дана.
Члан 45
Свако ко изврши било који вид јавног истицања, приказа или промовисања на било
који начин симбола или заставе дугиних боја, односно, других обележја дефинисаних, у
документу „Збирка забрањених обележја у сврху заштите од геј прајд пропаганде
Републике Србије“, од стране Повереника, као и јасно препознатљивих апстрактних
видова истих обележја, казниће се казном затвора најмање три године.
Свако ко директно саучествује својом вољом у извршењу овог кривичног дела, казниће
се казном затвора најмање две године.
Члан 46
Ко узима учешће у организовању, спајању, руковођењу или финансирању више
организација или више појединаца у сврху извршења геј прајд пропаганде, казниће се
казном затвора најмање три године.
Члан 47
Ко другога узнемирава или према њему поступа понижавајуће због његових јавно
изражених и декларисаних моралних или верских начела и уверења по питању
хомосексуалности, хомосексуалних особа или геј прајд идеологије и покрета, казниће
се казном затвора најмање годину дана.
Члан 48
Ко на било који начин својом вољом или намерним пропустом или несавесним радом
или неодговорним поступцима изложи малолетна лица, односно, децу информацијама
и садржајима било које врсте о геј прајд покрету, њиховим идејама и идеологији, било
ком облику геј прајд пропаганде, као и информацијама и садржајима о
хомосексуализму уопште, казниће се казном затвора најмање пет година.
Ко ово дело изврши у вртићима, односно, предшколским образовним установама,
основним и средњим школама, казниће се казном затвора најмање осам година.
Ко ово дело изврши у непосредној близини и околини вртића, односно, предшколских
установа, основних и средњих школа, казниће се казном затвора најмање осам година.
Члан 49
Ко на прикривен или подмукао начин изврши геј прајд пропаганду, тако што у
јавности, у свом јавном наступу, на јавном скупу или путем медија или јавних гласила
под прикривеним називом или називима промовише геј прајд покрет, геј прајд
идеологију или геј прајд циљеве или подстиче геј прајд пропаганду, казниће се казном
затвора најмање три године.
Члан 50
Ко оснује удружење грађана, односно, невладину организацију која се бави геј прајд
пропагандом или ко њоме руководи или ко финансира исту, казниће се казном од
најмање три године затвора и забраном јавног рада, деловања, објављивања и иступања
у јавности на територији Републике Србије у трајању од пет година од дана изласка из
затвора.
Члан 51
Ко оснује удружење грађана, односно, невладину организацију која се бави
проблемима и правима хомосексуалаца, или само руководи истом, а та организација се
финансира од стране организација било које врсте из иностранства или страних
организација било које врсте које потичу из иностранства, а делују на територији
Републике Србије, казниће се казном од најмање три године затвора и забраном јавног
рада, деловања, објављивања и иступања у јавности на територији Републике Србије у
трајању од пет година од дана изласка из затвора.
Члан 52
Свако ко путем јавних наступа, на јавним скуповима, путем медија, публикација или
јавних гласила шири или промовише идеје о хомофобији као о „неоснованом страху
или мржњи“ од или према хомосексуалцима, хомосексуализму, хомосексуалности и геј
прајд идеологији и покрету, казниће се казном затвора најмање три године.
Члан 53
Свако ко путем јавних наступа, на јавним скуповима, путем медија, публикација или
јавних гласила дефинише, описује, шири или промовише морална или верска начела и
уверења, законито испољавање истих или морално понашање и јавно изражавање које
садржи негативан однос и мишљење према хомосексуалности или геј прајд идеологији
и покрету, као хомофобију, казниће се казном затвора најмање три године.
Члан 54
Свако ко у јавности, пред другим људима, на јавним местима, путем јавних наступа,
јавних скупова, путем медија, публикација или јавних гласила испољава своје
хомосексуалне склоности или на друге начине узнемирава друге својом сексуалном
оријентацијом, казниће се казном затвора најмање три године.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Избор Повереника
Члан 55
Народна скупштина изабраће Повереника у року од 60 дана од дана ступања овог
закона на снагу.
Доношење аката Повереника
Члан 56
Повереник доноси акт о организацији своје стручне службе, као и пословник о раду у
року од 45 дана од дана његовог избора.
Ступање на снагу Закона
Члан 57
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УСТАВНИ (ПРАВНИ) ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Члану 43. Став 3 и Став 4 Устава
Републике Србије који под називом „Слобода мисли, савести и вероисповести“
прописује да:
Свако је слободан да испољава своју веру или убеђење вероисповедања, обављањем
верских обреда, похађањем верске службе или наставе, појединачно или у заједници с
другима, као и да приватно или јавно изнесе своја верска уверења.
Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити законом, само ако је то
неопходно у демократском друштву, ради заштите живота и здравља људи, морала
демократског друштва, слобода и права грађана зајемчених Уставом, јавне
безбедности и јавног реда или ради спречавања изазивања или подстицања верске,
националне или расне мржње.
као и у Члану 21. Став 3 и Став 4 Устава Републике Србије под називом „Забрана
дискриминације“ којим се прописује да
Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а
нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика,
старости и психичког или физичког инвалидитета.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести
ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима.
као и у Члану 46. Устава Републике Србије под називом „Слобода мишљења и
изражавања“ којим се прописује да
Јемчи се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем,
сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје.
Слобода изражавања може се законом ограничити, ако је то неопходно ради
заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и
заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности
Републике Србије.
као и у Члану 54. Став 4 Устава Републике Србије под називом „Слобода окупљања“
којим се прописује да
Слобода окупљања може се законом ограничити само ако је то неопходно ради
заштите јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.
као и у Члану 55. Став 4 Устава Републике Србије под називом “ Слобода удруживања“
којим се прописује да
Уставни суд може забранити само оно удружење чије је деловање усмерено на
насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права
или изазивање расне, националне или верске мржње.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Овај Закон о забрани геј прајд пропаганде је неопходно донети из вишеструког броја
разлога, али првенствено због очувања јавног морала српског друштва, заштите
породице и деце, спречавања тешких облика дискриминације над српским народом у
њиховој држави матици, као и заштите уставног права на слободно изражавање
моралних и верских уверења и вере.
Анализа стања показује да је геј прајд пропаганда потпуно противуставна и
противзаконита на територији Републике Србије и потпуно противна вољи већинског
православног српског становништва и већинској вољи других грађана који живе у
Републици Србији.
Геј прајд пропаганда подлеже хитној забрани из вишеструког броја разлога, а овде ћемо
навести само неке основне:
– геј прајд пропаганда угрожава јавни морал који је заштићен као уставна
категорија и који је заштићен целим низом закона Републике Србије
– геј прајд пропаганда је изразито неморалног карактера и представља промоцију
неморала
– геј прајд пропаганда је изразито антихришћанског и богохулног карактера
– геј прајд пропаганда у Србији је до сада извођена кроз цео низ тешких
кривичних дела, односно, тешких облика дискриминације према српском
народу, односно, његовој вери, историји, култури, традицији, уверењима
– геј прајд пропаганда је до сада у Србији вршена кроз заташкавање кривичних
дела геј прајд организација, кроз фалсификовање реалних чињеница, лажима,
преварама и медијским и политичким прогонима неистомишљеника
– постоји цео низ кривичних дела и прекршаја која су извршена и од стране самих
државних органа, а зарад остваривања циљева геј прајд пропаганде
– геј прајд пропаганда је у Србији вршена под снажним и отвореним и скривеним
притиском ЕУ институција и геј лобија из иностранства о чему су јавно
посведочили и сами државни функционери у медијима
– иза геј прајд пропаганде стоје организације и појединци који иза себе имају цео
низ кривичних дела попут изазивања верске и националне мржње, говора мржње
и других тешких облика дискриминације
– скоро свака промоција геј прајд идеја у Србији је била директно уперена против
православних Срба и заснивала се на говору мржње и изазивању нетрпељивости
– домаће „геј прајд“, односно, хомосексуалне организације јавно и отворено тврде
да се ни по чему не разликују од глобалних „геј прајд“ организација
– домаће „геј прајд“, односно, хомосексуалне организације јавно и отворено тврде
да се залажу за исте циљеве и да делују по истим механизмима као и друге
светске „геј прајд“ организације
– домаће „геј прајд“ организације уско сарађују са другим светским геј прајд
покретима и организацијама
– глобално искуство показује да сви геј прајд догађаји прерастају у својеврсна
„сатанска зборишта“, односно, догађаје на којима људи на улици јавно врше
неморалне и противзаконите радње попут онанисања на улици, блуда на јавним
местима и различитих сексуалних перверзија, а при томе је изругивање
хришћанима и хришћанству обавезни саставни део скоро сваког таквог догађаја
– домаће искуство показује да неуспели покушају организовања геј прајд
догађања под називима „Парада поноса“ и „Белгрејд Прајд“ садрже исте
елементе стравичног богохуљења, говора мржње према православним
верницима, али и поруге држави и државним симболима Србије
– домаће геј прајд организације се залажу за циљеве идентичне циљевима
глобалних геј прајд организација, а то укључује имплементацију геј прајд
пропаганде у образовне институције, вртиће, основне и средње школе, као и у
све друштвене поре са циљем мењања закона у сврху остваривања могућности
венчавања истополних бракова, усвајања деце од стране хомосексуалаца итд.
– деловање геј прајд организација у Србији је промоција циљева, догађаја и
идеологија глобалних геј прајд организација чиме директно крше Устав и више
закона Републике Србије, јер промовишу неморал, верску и националну мржњу
и тиме врше политичко насиље и терор над правима српског народа и грађана
Србије
Због противљења геј прајд пропаганди огромне већине становништва Републике Србије
и очигледног противуставног и противзаконитог карактера геј прајд пропаганде, овим
законом ће се постићи недвосмислено уређење и ефикаснија заштита уставом и другим
законима загарантованих права српског народа и других грађана који живе у
Републици Србији.
Такође, опште мишљење које се све више чује у стручној и широј јавности је да је геј
прајд пропаганда угрозила права хомосексуалаца у Србији, као и да нема апсолутно
никакве суштинске везе са правима хомосексуалаца.
Геј прајд пропаганда и они који стоје иза исте манипулишу интересима особа које се
исповедају као хомосексуалци и доводе у заблуду ширу јавност да су неки од неких
њихових циљева уставна обавеза Републике Србије, а пример је пресуда Уставног суда
Србије којом је забрана „Параде поноса“ 2009. године окарактерисана као
противуставна, где су фалсификоване чињенице о овом догађају, заташкана сва
кривична дела која су починили организатори овог догађаја и „Парада поноса“ лажно
Уставном суду Србије представљена као „мирно окупљање угрожене мањине“.
Овај закон као правни оквир који обухвата сву наведену проблематику на једном месту
спречава манипулацију проблемима, чињеницама о „геј прајд“ покрету и идеологији и
манипулацију правима и статусом оних који се исповедају као „сексуално
специфични“, односно, као особе хомосексуалног опредељења, штити законске одредбе
о сексуалности као приватној ствари, штити грађане од било каквог узнемиравања
нечијом сексуалном оријентацијом и представља најбоље решење којим ће се спречити
ширење противуставне и незаконите геј прајд пропаганде на територији Републике
Србије.
Овај закон штити уставом и низом закона загарантовано право на јавни морал и брани
грађане од јавног испољавања хомосексуалности као морално неприхватљивог и
узнемиравајућег акта при томе штитећи универзалне вредности породице и
традиционалног васпитања и начина живљења православног српског народа и других
верских заједница и грађана који живе у Републици Србији.
Као такав, закон спада у оне законе неопходне друштву за просперитет демократског и
моралног друштва и оне законе које држава мора и треба подхитно усвојити и строго
примењивати.
ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
Члан 1.
Дефинише се предмет закона као општа забрана геј прајд пропаганде и установљење
Повереника за заштиту друштва од геј прајд пропаганде.
Члан 2.
Дефинисани важни појмови за разумевање закона.
Члан 3.
Дефинисана су заштићена права и лица и додатно објашњења природа права која закон
штити.
Члан 4.
Дефинише се право и забрана кршења права Срба на српски говор и језик у односу на
геј прајд еуфемизме.
Члан 5.
Дефинишу се право српског говора у односу на геј прајд еуфемизме и законом кажњиве
радње у односу на српску реч „педер“, као и статус те речи у односу на геј еуфемизме и
стручне називе који описују хомосексуалност.
Члан 6.
Дефинишу се начини коришћења пропагандног еуфемизма и израза „геј“ у циљу
спречавања медијске манипулације истим и спречавања стварања могућности за
прикривеном геј прајд пропагандом или подстрекавањем исте.
Члан 7.
Објашњава се право на заштиту од антихришћанског и неморалног карактера геј прајд
пропаганде и последица исте.
Члан 8.
Дефинише се право медијске слободе у заштити друштва од геј прајд пропаганде и
улога Повереника у заштити ове слободе.
Члан 9.
Овим чланом закона се прописује општа забрана сваког вида и облика геј прајд
пропаганде.
Члан 10.
Овај члан у складу са Уставним правом на слободно приватно и јавно изражавање
верских и моралних уверења, дефинише забране по питању коришћења израза хомофоб
и хомофобија.
Члан 11.
Дефинише се забрана истицања и промоције геј прајд симбола, на првом месту заставе
дугиних боја, а описују се и начини на које ова забрана може евентуално бити
прекршена.
Члан 12.
Набројани су познати облици геј прајд пропаганде.
Од Члана 13. до Члана 25.
Дефинишу се законске одредбе и забране облика геј прајд пропаганде набројаних у
Члану 12. и видови забрањених радњи путем којих може доћи до кршења права која се
забраном штите.
Члан 26.
Набројани су тешки облици геј прајд пропаганде
Члан 27.
Дефинишу се забрањени начини деловања владиних и невладиних организација по
питању хомосексуализма, као и обавеза страних невладиних организација о изјави да се
неће бавити геј прајд пропагандом.
Од Члана 28. до Члана 36.
Дефинишу се ствари везане за избор, мандат, стручну службу, годишњи извештај и
статус Повереника за заштиту друштва од геј прајд пропаганде, као и одредба о
Надзору.
Члан 37. и Члан 38.
Дефинисани прекршаји.
Од Члана 39. до Члана 54.
Дефинишу се кривична дела.
Од Члана 55. до Члана 57.
Дефинишу се прелазне и завршне одредбе.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење овог закона су потребна додатна издвајања из буџета Републике Србије.
Изјава о потреби усклађивања овог закона са прописима Европске Уније
Не постоји потреба усклађивања овог закона са прописима Европске Уније.